Metoda ta polega na odbieraniu wilgoci z powietrza przez schładzanie go poniżej punktu rosy
co powoduje wykraplanie wilgoci (kondensację).
Do osuszania kondensacyjnego służą kondensacyjne osuszacze powietrza. Ich głównymi
elementami są wentylator, sprężarka, wymienniki ciepła (skraplacz i parownik) oraz element
rozprężny.
Wentylator wymusza przepływ wilgotnego powietrza przez wymienniki ciepła.
Temperatura parownika jest niższa niż temperatura punktu rosy powodując wykraplanie się
(kondensację) pary wodnej zawartej w powietrzu, na jego ściankach.
Kondensat jest gromadzony w zbiorniku osuszacza lub odprowadzany do kanalizacji bądź na
zewnątrz. Po przejściu przez parownik ochłodzone i osuszone powietrze przepływa przez
skraplacz, gdzie zostaje ogrzane. Dzięki temu uzyskuje się dodatkowy spadek wartości
wilgotności względnej. Ze skraplacza suche powietrze trafia z powrotem do pomieszczenia, z
którego zostało zassane.
Temperatura powietrza wypływającego z osuszacza jest wyższa o 3-8°C, od temperatury
powietrza zassanego. Wspomniany wzrost temperatury może powodować szybsze
odparowanie wody np. z mokrych ścian, co przyśpiesza ich osuszanie i nie wiąże się z
ryzykiem zniszczenia jak w przypadku osuszania przez ogrzewanie i wentylację. Wraz z
wydłużeniem czasu pracy urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu, ilość wody zawartej w
powietrzu zostaje skutecznie zmniejszona.
Wydajność osuszaczy kondensacyjnych uzależniona jest od warunków pracy (temperatury i
wilgotności) oraz od rodzaju urządzenia (wielkości, producenta). Jest ona największa przy
wyższych wartościach temperatury i wilgotności względnej. W związku z tym, obniżenie
zawartości wody w powietrzu powoduje spadek wydajności urządzenia. Specyfika tych
urządzeń powoduje, że nie jest możliwe ich wykorzystanie w temperaturach niższych niż 0-
5°C (w zależności od modelu).
Osuszanie kondensacyjne jest zdecydowanie bardziej efektywne i ekonomiczne od osuszania
przez ogrzewanie i wentylację, przede wszystkim dzięki wyeliminowaniu wymiany powietrza
zawartego wewnątrz pomieszczenia.

Zasady eksploatacji osuszaczy powietrza
Podstawowe zasady eksploatacji sprężarkowych osuszaczy kondensacyjnych:
urządzenia te przeznaczone są do osuszania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach
(zamknięte drzwi oraz okna),
należy przestrzegać minimalnej odległości od ścian (zwykle 0,2÷0,5 m),
ustawienie urządzenia na środku pomieszczenia zwiększa jego efektywność,
nie ustawiać osuszacza w pobliżu źródeł ciepła,
nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów,
nie zasłaniać wlotu oraz wylotu powietrza z osuszacza,
używać osuszacz w zakresie temperatur zgodnym z instrukcją obsługi,
zaleca się magazynowanie oraz transportowanie ich w pozycji identycznej z pozycją roboczą,
nie jest możliwe uzyskanie parametrów powietrza, przy których punkt rosy leży poniżej 2-
5°C.

Poniższy schemat przedstawia prawidłową eksploatację osuszaczy kondensacyjnych.